SPEAKERS

Balram Bhargava

Baridalyne N

Bilali Camara

B S Garg

D C S Reddy

Farooq Ahamed

Harshal Salve

Kapil Yadav

Jennifer Lobo

N K Arora

Prema Bali

Punit Mishra

Rajiv Garg

Randeep Guleria

S D Gupta

Sanjay Rai

Sandip K Ray

Shashi Kant

Sumit Malhotra

Suresh Kapoor

Taoufik Bakkali

Vikas Desai

Ajay Khera

Arjan Wagt

Dinesh Baswal

Henk Bekedam

Isha Prasad Bhagwat

K Anand

Mark Landry

Mini Verghese

N. K. Arora

Purnima Menon

R.S Dhaliwal

S.D. Gupta

Samiran Panda

Sandra Vokaty

Sanjay Zodpey

Sebanti Ghosh

Siddharth Saha

Suvabrata Dey

T Sundararaman

Vani

Vishnu Vardhana Rao

William Joe